HAES - školící středisko SQL HAES adresa
 
Datum poslední aktualizace: 4. května 2012
Počet přístupů: 32005

Akreditace 2005

Akreditaci MŠMT jsme poprvé získali v prosinci 2001 s platností do 5.12.2004. V roce 2004 jsme proto zažádali o novou akreditaci na nové kurzy.

Akreditace MŠMT k provádění rekvalifikačních kurzů uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců má ten význam, že vám cenu kurzu (anebo alespoň její část) může uhradit Úřad práce.

Podrobnosti například zde. Využijte toho!

Akreditační komise na svém zasedání dne 28.1.2005 tak rozhodla o nových vzdělávacích akcích (viz dokument).

Programování v prostředí .NET (podrobnější specifikace)

 • Základy technologie .NET
 • Databázové aplikace .NET
 • Distribuované aplikace .NET
 • Webové aplikace .NET
 • COM/DCOM versus .NET

Vývoj databázových informačních systémů (podrobnější specifikace)

 • Návrh a implementace SQL databáze
 • FB/IB: pokročilé programovací techniky
 • Návrh databáze – CASE Studio 2
 • XML – moderní formát pro práci s daty

Aplikační programování v Delphi (podrobnější specifikace)

 • Delphi: Základní kurz
 • Delphi: Pokročilé techniky, databázový Klient
 • Delphi: Vícevrstvé aplikace
 • Jazyk C/C++


Akreditace 2001

Naše školící středisko získalo akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na provozování kurzů Delphi a Win32.

Na základě této akreditace můžete požádat Pracovní úřad, aby vám účast na našich kurzech uhradil nebo aby vám na ni alespoň přispěl.

Pověření


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
118 12 Praha 1, Karmelitská 7, P.O.Box 78

Čj. 30 899/2001/25/459
POVĚŘENÍ

k vydávání dokladů o kvalifikaci po ukončení rekvalifikace podle vyhlášky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 324/1992 Sb.
Ministersvo školství, mládeže a tělovýchovy
pověřuje

RNDr. Jana Šebelíka - HAES, Vojtíškova 206, 507 81 Lázně Bělohrad vydat doklad o rekvalifikaci (osvědčení s celostátní platností) pro tyto pracovní činnosti:
 • Aplikační programování v prostředí Windows
 • Obsluha osobního počítače (operační systém Windows).
Pověření pro kursy výpočetní techniky se uděluje za předpokladu, že na 1 účastníka bude při výuce 1 počítač.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ověřilo způsobilost uvedeného subjektu k provádění rekvalifikace pro vymezené pracovní činnosti s přihlédnutím k úrovni odborné a pedagogické kvalifikace vyučujících, stavu projektové přípravy vzdělávacích aktivit, zajištění a vybavení učeben.

Za dodržování úrovně a obsahu vzdělávání v rekvalifikačních kursech podle posouzeného vzdělávacího projektu odpovídá výše uvedený subjekt.

Platnost pověření se stanoví do 5.prosince 2004.

V Praze dne 5.12.2001


kulaté razítko MŠMT ČR

Ing. Stanislav Karabec v.r.
vrchní ředitel
sekce správních činností a rozvoje lidských zdrojů

Informace o akreditaci

O akreditaci jsme poprvé požádali v září 2001. Jako vzdělávací akce, jejichž podrobný popis a osnovy ministerstvo k udělení akreditace požaduje, jsme formulovali naše jednotlivé kurzy. Tato žádost byla zamítnuta s tím, že vzdělávací akce nemají dostatečnou časovou dotaci, tedy počet hodin výuky. Aby mohla být akreditace udělena, je třeba vzdělávací akce formulovat mnohem šířeji, než kolik problematiky jednotlivé kurzy pokrývají.

Seskupili jsme proto naše kurzy do určitých tématických okruhů a teprve tyto okruhy jsme formulovali jako ucelené vzdělávací akce. Takto nově strukturovanou žádost jsme na MŠMT zaslali 5.11.2001.

Akreditační komise na svém zasedání dne 23.11.2001 tak rozhodovala o vzdělávacích akcích:

 • Aplikační programování v prostředí Windows
  • Delphi: Základní kurz
  • Pokročilé techniky, databázový Klient
  • Vícevrstvé aplikace
  • Jazyk C/C++

  Tato vzdělávací akce byla schválena.
   
 • Návrh a implementace informačních databázových systémů
  • Návrh a implementace SQL databáze
  • Programování webových aplikací
  • InterBase: Pokročilé programovací techniky

  Tato vzdělávací akce nebyla schválena pro nízký rozsah.
   
 • Operační systém Windows
  • Win32API
  • COM/DCOM
  • Serverové aplikace na Windows NT/2000
  • Windows 2000

  Tato vzdělávací akce byla schválena s tím, že bylo třeba ji přejmenovat na
  "Obsluha osobního počítače (operační systém Windows)".